दुःख र सुखको कुनै रूप छैन

दुःख र सुखको कुनै रूप छैन