थाईल्याण्डमा भब्य कार्यक्रम

थाईल्याण्डमा भब्य कार्यक्रम

थाईल्याण्डमा भब्य कार्यक्रम
हिस होलिनेस मास्टर गड़यान्जलज्यूबाट सम्बोधन तथा ध्यान

 

आयोजक
थाई नेपाली संघ केन्द्रिय धार्मिक बिभाग

 

Date: ------April 19, 2015
Venue: ----Kluey Nam Tai Rama - 4 Road, Chinese Temple Bankok
Time: ------From 11:00 am to 4:00 pm

 

https://www.facebook.com/video.php?v=819218294800426&theater